Проектът се реализира в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е насочен към предоставяне на възможности за обучение с високо качество.

Двата основни приоритета на проекта са:

  • Повишаване на дигиталната интеграция в обучение, преподаване, обучение и работа с младите хора на различни нива;
  • Насърчаване на обучението по предприемачество и социално предприемачество сред младите хора.

Проектът има за цел:

  1.  Повишаване на качеството и пригодността на образованието за възрастни, предлагано в областта на кулинарните изкуства чрез разработване на нови и иновативни подходи и разпространение на най-добри практики;
  2. Повишаване на съответствието с изискванията на пазара на труда на програмите за обучение на възрастни и придобиване на квалификация в областта на кулинарните изкуства;
  3. Подпомагане на насочването на процесите по учене през целия живот и преминаването на обучаеми по кулинарни изкуства през различни нива и видове формално и неформално образование чрез прилагането на референтни европейски инструменти за припознаването и валидирането на придобитата предходна квалификация.
  4. Насърчаване на младежката заетост и постепенното преориентиране на кулинарния бизнес към социални цели и отговорности, в частност – чрез интегриране в програмите за обучение по кулинарни изкуства на социални, иновативни и устойчиви аспекти на бизнеса, и чрез създаването на социален инкубатор за кулинарния бизнес.

Проектът е насочен към:

– младите хора, особено тези, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs)

– разработване на по-високи компетенции в кулинарното изкуство,със специално внимание на иновациите и новозараждащата се бизнес тенденция да се действа социално отговорно.

Проектът има за цел да създаде ползи в обучението на възрастни (подобряване на качеството и приложимостта на обучение), на бизнеса (подобряване компетенциите на обучаемите) и на обществото (насърчаване на социалната отговорност и социалното предприемачество).

Целите са оправдани от приоритетите на политиката на ЕС и реалността в икономиките на ЕС и системите за образование и обучение:

  1. Подобряване на качеството и приложимостта на офертата AL в кулинарното изкуство, с акцент върху безработните младежи/NEETs/
  2. Повишаване адаптивността на AL в кулинарното изкуство
  3. Улесняването на гъвкави модели за обучение, ефективност насоки LLL и валидиране на компетентности.
  4. Насърчаване на постепенното преориентиране на кулинарния бизнес към социални цели и отговорности, както и иновациите.
Към лентата с инструменти