Международен колеж ООД

Международен колеж ООД

Международен колеж ООД

Уеб сайт

www.mk-edu.eu

Проектен мениджър

 Клара Димитрова

E-mail

 mk_dept@abv.bg

Телефон

 +359 58 655629

Профил на координатора по проекта

Международен колеж ООД е реномирана институция за обучение на младежи и възрастни. Той използва иновативни методи на преподаване и информационни технологии, които се базират на установена практика и традиции. Член е на мрежа от над 40 юридически лица със стопанска и с нестопанска цел, включително Центъра за бизнес и култура и съвета на учредителите и донорите на Международния колеж, със седалище в Добрич, България. Мисията на Международния колеж е да работи за модернизиране на професионалното образование за възрастни в България и за насърчаване на по-добро разбиране на взаимовръзките между пазара на труда, формалните и неформални форми на обучение и учене.

 Международен колеж ООД има и експертиза и опит в работата по въпроса за признаване на уменията и развитието на учебните пътеки из ПОО и висшето образование, както и за разработване и предоставяне на обучение в областта на туризма и кулинарното изкуство. Експертите са ангажирани в пилотния проект “ Кратък цикъл на висшето образование в САЩ и Европа: Разглеждане на социални и икономически нужди“, 2008-2434 / 001-001CPT USPOLI, подкрепено по програма Атлантис на ЕС-САЩ, да извършва научни изследвания на национално ниво, фокусирани върху възможностите за въвеждане на кратък цикъл на образование в България. Освен това, Международен колеж ООД се занимава и с разработването на пилотен модел за валидиране на компетентности в областта на туризма и услугите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

От 2010 г. Международен колеж е регистриран в Агенцията по заетостта в България като доставчик на услуги за професионално обучение и обучение по ключови компетенции за безработни и заети лица лица по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и на схемите за подпомагане „Аз мога“, „Адаптивност“, „Развитие“, „Първа работа“,“Подкрепа за предприемчиви българи“. Освен това, Център за професионално образование и обучение в Международния колеж е бил одобрен от Изпълнителна агенция „Морска администрация” на Република България като единствената образователна институция в страната, отговаряща на условията за провеждане на обучение за придобиване на международно признат сертификат за професионална квалификация „Главен (корабен) Готвач“.

Сдружение „Асоциация на кулинарни изкуства и гостоприемство” (АКИГ)

Организация партньор

Сдружение „Асоциация на кулинарни изкуства и гостоприемство”

Акроним

 АКИГ

Уеб сайт

 www.culinaryarts.bg

Проектен мениджър

 Павлина Алексиева

E-mail

 akig@abv.bg

Телефон

 +359 58 655626

Профил на партньора

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“  е кулулинарен клъстер в североизточна България.

Започва да функционира в края на 2011 г. и е със седалище в Добрич, България. Основната му цел е да допринесе за развитието на комплексни туристически продукти с висока добавена стойност в своята област на работа и да се изгради трайна и силна връзка между образованието и бизнеса в подкрепа на регионалното икономическо развитие и социално сближаване.

Първоначално клъстерът е създаден от десет организации от България – бизнес предприятия, релевантни неправителствени организации, образователни и обучителни институции на различни нива на образование (висше образование, средно и професионално образование и обучение, включително и Кулинарна академия HRC, професионално училище по кулинарни изкуства в Източна и Централна Европа и Центъра за професионално образование и обучение към Международен колеж ООД – един от основните доставчици на ПОО за секторите на хотелиерство в региона).

Оттогава няколко нови членове са се присъединили и са в процес на кандидатстване за членство. С оглед на приноса за развитието на нужните умения и създаването на нови работни места в кулинарния сектор, клъстерът насърчава иновациите чрез улесняване връзките трансфер на знания между обучаващите институции и бизнес организациите, извършващи дейност в сектора или в други релевантни сектори  сектори.

Стреми се да играе редица социални функции, също. Насърчава използването на органични продукти и храни, поддържа диверсификация на хранителните услуги в региона и насърчава повишаване качеството на услугите в секторите на кулинарство, хотелиерство и туризма. Клъстерът „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ подкрепя икономическото развитие на региона чрез организиране на обучения на персонала, трансфер на знания и ноу-хау, насърчаване на иновациите и разнообразяване на продуктите в областта на туризма и кулинарното изкуство, насърчаване на използването на съвременни технологии, социалните медии и информационни ресурси, насърчаване на строги стандарти за качество и т.н.

Към лентата с инструменти